Klubbens vedtekter

Lover for Norsk Veteranskibsklub (NVSK)

Stiftet 23. Februar 1964 med endringer 1967, 1976, 1980, 1981.

 

NAVN

§ 1.  Klubbens navn er Norsk Veteranskibsklub.

FORMÅL

§ 2.1. Klubben er en ideell upolitisk forening til bevaring av maritim kulturhistorie og skal virke til å bevare, samle opplysninger om, samt utbre interessen for og kjennskap til fortrinnsvis eldre dampskip og andre sjøverts transportmidler.

2.   De fartøyer og andre gjenstander som klubben eier eller har i sin varetekt skal til en hver tid være forsvarlige oppbevart, så de best mulig sikres mot forringelse, tilintetgjørelse og tap. Fartøyer og gjenstander skal registreres på musealt forsvarlig vis, og registeret holdes a´jour, og likeledes oppbevares så sikkert som mulig.

Bestemmelsene i Lov av 9. Juni 1978 nr. 50 om kulturminner skal være retningsgivende for klubbens forvaltning av de ting den eier og har i sin varetekt. Fartøyer og gjenstander skal ikke under noen omstendigheter avhendes til utlandet.

 

MEDLEMSKAP

§ 3.1. Som medlem kan styret ta opp enhver som støtter klubbens formål. Ethvert ordinært medlem er valgbart til klubbens tillitsverv. Styremedlemmer skal ha fylt 20 år. Stemmerett og valgbarhet har personlige medlemmer som har betalt kontingenten for inneværende år, og vært betalende medlem i tre måneder.

2.  Kontingenten faller til betaling ved innmeldelsen. Forøvrig skal den betales forskuddsvis hvert år innen 1. Mars.

3.  Medlem som ved adferd eller disposisjon virker eller medvirker til å skade Norsk Veteranskibsklub, eller som ikke retter seg etter klubbens lover, kan av styret suspenderes for kortere eller lengre tid, eventuelt ekskluderes. Vedkommende skal på forhånd skriftlig varsles herom. Eksklusjon eller suspensjon innankes for generalforsamlingen.

 

GENERALFORSAMLINGEN

§ 4.1.  Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av november måned. Medlemmer innkalles skriftlig med minst 14 dagers varsel. Det kan ikke stemmes ved fullmakt, eller avgis forhåndsstemme.

2.  Generalforsamlingen behandler: 

      1. Valg av dirigent

      2. Årsberetning

      3. Revidert regnskap

      4. Fastsettelse av neste års kontingent

      5. Andre saker som er nevnt i innkallelsen og/eller som styret innen fastsatt frist har fått skriftlig varsel om å fremme

      6. Valg på følgende tillitsmenn:

           A)  Formann, viseformann og kasserer velges direkte.

           B)  Øvrige medlemmer av styret velges samlet.

           C)  Varamenn for styrets medlemmer velges samlet

           D)  Valgkomite på tre medlemmer

           E)  Revisor

3.  Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår flertall (dvs. minst en stemme mer enn halvparten av de avgitte stemmene), foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

4.  Når flere skal velges ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke tilstrekkelig antall kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

5.  Generalforsamlingen er beslutningsdyktig med det antall stemmeberettigete medlemmer som møter.

6.   Alle valg foregår skriftlig dersom ett medlem ønsker det.

7.   Forslag på kandidater må være fulgt av bekreftelse på at vedkommende kandidat er villig til å motta valg.

8.   Forslag må være sendt til styret innen en uke før generalforsamlingen. Alle innkomne forslag skal legges frem for generalforsamlingen.

9.   Valg eller vedtak skal for å være gyldig fattes med flertall av de avgitte stemmer, når ikke annet er bestemt i loven. Blanke stemmer teller ikke som avgitt stemme.

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 5.1.  Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret bestemmer eller minst 50 medlemmer forlanger det. Det kunngjøres på samme måte som ordinær generalforsamling og kalles inn med minst 14 dagers varsel.

2.  Ekstraordinær generalforsamling kan bare behandle saker som er nevnt i innkallelsen.

 

STYRETS SAMMENSETNING

§ 6.1. Klubben ledes av et styre på 7 medlemmer – formann, viseformann, kasserer, sekretær og tre medlemmer med to varamenn, som innkalles til styremøtene.

2.  Formannen velges hvert år. Viseformann, øvrige styremedlemmer og varamenn velges for to år ad gangen, dog slik at halve styret velges hvert år.

3.  Blir det nødvendig å velge nye medlemmer og varamenn til styret utenfor vanlig tur, skjer dette kun for den resterende regulære funksjonsperioden.

 

STYRETS VIRKSOMHET

§ 7.1.  Formannen har den daglige ledelse av klubben. Denne leder styrets forhandlinger og klubbens møter hvis ikke annet er fastlagt.

2.  Viseformannen fungerer som formann i dennes fravær. Er et styremedlem fraværende, stemmer varamann i dennes sted. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

3.  Styret treffer beslutninger i alle saker som ikke tilligger generalforsamlingen. Alle avgjørelser treffes ved flertall av de fremmøtte. Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Et styremedlem kan kreve skriftlig avstemming.

4.  Det skal føres protokoll over alle styremøter og generalforsamlinger.

5.  Klubben skal ha en autorisert revisor for klubbens regnskap og fonds.

6.  Klubben forpliktes av formannen og ett styremedlem i fellesskap.

 

LOVENDRING

§ 8.  Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, etter å ha vært oppført på sakslisten og krever 2/3 flertall.

 

KJØP OG SALG AV FARTØYER

§9.  Ervervelse og avhendelse av fartøyer skal forelegges generalforsamlingen og krever ¾ flertall.

 

OPPLØSNING

§ 10.1. Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinær generalforsamling med ¾ flertall, etter at forslag herom på forhånd er satt opp på sakslisten, som er tilstilt medlemmene minst 14 dager på forhånd. Blir oppløsning vedtatt med minst ¾ flertall, innkalles til ekstraordinær generalforsamling som holdes innen 2 måneder, og for at klubben skal oppløses må vedtaket her gjentas med ¾ flertall.

2.  Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning. § 8 kommer da til anvendelse.

3.  Ved oppløsning skal klubbens midler søkes anvendt slik at klubbens mål forfølges. Samme generalforsamling som bestemmer oppløsning velger et styre på 3 som disponerer midlene i samråd med Norsk Sjøfartsmuseum og Norsk Kulturråd.

Tilbake

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA