til planprosessen om regulering av Akersneset

NVSKs innspill

b-s-forside-nettside[1]_391x210.jpg

Til Plan- og bygningsetaten, 

p.b. 364 Sentrum, 

0102 Oslo

                                                         

Saksnummer: 201700574, Innspill til planarbeid Sentrum Akershusneset

INNSPILL FRA NORSK VETERANSKIBSKLUB

HØRINGSUTTALELSE.

Norsk Veteranskibsklub (NVSK) imøteser planarbeidet for Akershusneset og forventer at planarbeidet gir oss, og øvrige aktører som deltar og bidrar til å profilere maritim historie, muligheter til å videreføre arbeidet lokalisert til Akershusneset og kaifronten og lagerskurene der.

 

Bakgrunnen er følgende:

Norsk Veteranskibsklub (NVSK) er en forening til bevaring av maritim kulturhistorie og skal virke til å bevare, samle opplysninger om, samt utbre interessen for og kunnskap om eldre dampskip og andre sjøverts transportmidler. Klubben eier og drifter de to verneverdige veteranskipene passasjerbåten DS ”Børøysund” fra 1908 og slepebåten DS ”Styrbjørn” fra 1910. ”Børøysund” ble fredet av Riksantikvaren i 2014.

NVSK har hatt fast tilholdssted langs kaiområde på Nordre Akerhuskai nærmest Rådhuset siden 1978, da kom DS ”Børøysund” og i 1998 kom DS ”Styrbjørn” etter mangeårig kaiplass i Bjørvika. Området ble regulert til museumshavn på begynnelsen 2000 i Oslo Bystyre.

Norsk Veteranskibsklub har bidratt meget aktivt til å bevare de tre små trehusene innerst på Nordre Akershuskai. Klubben har i to omganger reddet husene fra riving/flytting. Det største huset er fra 1911 og er byens eneste bevarte dampskipsekspedisjon. Huset var i sin tid ekspedisjonskontor og lager for Bundefjordbåtene. De to andre små funkishusene er fra 1925 og var tidligere ferjeleie for ”Framnæs-ferjene”. I 1985 fikk klubben disponere husene mot at klubben istandsatte og vedlikeholdt bygningene. I dag er småhusene ivaretatt av en restauratør som driver uterestaurant i sommermånedene, og husene er i god stand.  I 1981 fikk NVSK benytte deler av Skur 28 til lager.

Alt arbeid i klubben drives på frivillig basis, og det nedlegges ca. 10.000 timer i året for å drifte, holde båtene i god stand og sertifisert etter retningslinjene til Sjøfartsdirektoratet.

DS ”Børøysund” seiler i sommerhalvåret åpne turer for Oslos befolkning og andre besøkende samt charterturer for bedrifter og enkeltpersoner. På de åpne turene inviterer vi noen av Oslos Historielag til å fortelle om områder i Oslo, Byantikvaren om planer for Oslo by og ikke minst Oslo Havn som hvert år bidrar til å fortelle om utbygging- og utvikling av Oslo Havn.

Vi har ca. 2000-2500 interesserte med på de ulike turene i løpet av året. I tillegg deltar begge båtene meget aktivt på Oslo Havns arrangement Havnelangs og Oslo Kulturnatt med stor publikumsinteresse. På spesielle publikumsarrangementer tilrettelegger vi for aktiviteter for barn og unge med spesielt vekt på opplæring og informasjon om maritim kultur og gamle håndverk. Vi har egne aktivitetsrunder ombord hvor barna får oppleve gamle veteranbåter i drift. Klubben arrangerer også to ganger i året Maritimt Loppemarked.

All aktivitet bidrar til å sette fokus på maritim kulturhistorie og bidrar til at sjøfartsbyen Oslo ikke blir glemt. Det er viktig med et levende kaiområde hvor besøkende kan oppleve aktiv bruk av fartøyer, vedlikehold, restaurering, gamle håndverk, og lukt og lyder fra de historiske fartøyene som har sin plass der i dag.

Bakgrunnen for vår uttalelse/innspill er følgende dokumenter:

Varsel om oppstart planarbeid/ref: 201700574-15, Fjordbyplanen saks nr.: 200504456, Områdeprogram for Vippetangen, saks nr.: 201108855-108, Prinsipp -og strategiplan for Havnepromenaden, saks nr.: 201200573, Oslo Havneplan 2013-2030.

En meget viktig forutsetning for vår aktivitet er plasseringen vi har i dag, der vi i gjennom året har enkel tilgang til skurene og båtene for arbeid og vedlikehold ombord.  Og der besøkende og tilfeldig forbipasserende har enkel tilgang til båtene, både for de som skal være passasjerer med disse båtene eller de som vandrer langs kaiene og fatter interesse for den maritime historien båtene representerer. I sommerhalvåret er det utrolig mange interesserte som stopper opp og følger med på aktiviteten både på båtene og i Skur 28 og Skur 29. 

I strategiplanen for Havnepromenaden som ble vedtatt i 2017 fremgår det at Akershusstranda og skurene, er og skal være en viktig del av byens historiske maritime miljø og der veteranbåter av ulikt slag skal kunne bidra til dette.

Sitat:

«Her handler det om å styrke opplevelsen av festningen, maritime kulturminner og fjordlandskapet. Potensialet for Akershusstranda ligger i å skape en del av sentrum der man kan søke litt bort fra arbeid, forbruk, kultur og transport, og oppleve landskap og historiske monumenter. Du befinner deg “utenfor bymuren”, noe som gir rom for en viss ro og kontemplasjon. Oslo maritime kulturvernsenter (OMK) med veteranbåter har sin naturlige plass her.»

I denne sammenheng er både våre båter, men også de andre båtene som ligger langs kaifronten, med på å fremheve byens maritime historie og markedsføre havnepromenaden og byen med den historien båtene representerer.

I 1987 gikk NVSK sammen med Forbundet KYSTEN (en landsdekkende organisasjon som omfatter 10.000 medlemmer og 121 lokale kystlag langs hele norskekysten og arbeider for bevaring og fremme av vår kystkultur - www.kysten.no) sammen om å utarbeide planer for en veteranskipshavn i området mellom Rådhusbrygge 2 og Akershusutstikkeren. I 1991 ble Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) senere omdøpt til Oslo Maritime Kulturhavn stiftet.

NVSK har således i mer enn 40 år hatt tilholdssted i området og arbeidet kontinuerlig i samarbeid med OMKs organisasjoner for å bidra til å sette fokus på maritim kulturhistorie ved ikke minst å vedlike og drifte våre to dampbåter.

Vi er meget takknemlig for godt samarbeid og all positiv støtte og holdning fra Oslo Kommune og Oslo Havn, som har gjort det mulig å drive virksomheten vår frem til i dag, noe vi også håper vil bli godt ivaretatt videre i de nye planene.

Vi ser at det i Strategi- og prinsipprogrammet for Havnepromenaden foreslår at delområder har kvaliteter og potensial til å utvikles videre og om Akershusstranda står det videre:

- Ettertanke, maritim historie, og en festningsmur fra 1600 tallet.

Vi mener klubbens virksomhet passer meget godt inn i disse punktene, og som vi vil fortsette å ha stort fokus på.

Norsk Veteranskibsklub er av den oppfatning at vi i sammen med de andre fartøyvernorganisasjonene, som er medlem av OMK, vil kunne videreutvikle dette enda mer i de kommende år med enda større fokus på utadrettet virksomhet til glede for publikum som går langs Havnepromenaden spesielt i månedene april – oktober. 

Det er stor interesse blant publikum som går forbi å stoppe opp å lese informasjonen om våre fartøyer og ikke minst få muligheten til å se hvordan gamle maritime tradisjoner og håndverk fortsatt ivaretas og benyttes.

I tillegg til selve kaiområdet er det imidlertid meget viktig å ha lager og kontormuligheter samt nødvendige verkstedsmuligheter på land slik vi har i Skur 28 og Skur 29 i dag. Vi anser Skur 28 og Skur 29 samt kaifronten hvor våre veteranskip ligger som viktige bærebjelker til å oppnå et godt maritimt kulturmiljø til glede for Oslos befolkning og tilreisende turister, og som er i samsvar med de politiske føringene i plandokumentene. 

NVSK er gjennom sine to fartøyer tilsluttet Norsk Forening for Fartøyvern (www.norsk-fartoyvern.no).  NFF er en landsdekkende organisasjon med nesten 200 verneverdige medlemsfartøyer som fremmer bevaring av verneverdige fartøyer og ivaretar det frivillige fartøyvernets interesser. NFF stiller seg bak vårt innspill. 

Vi ber om at våre innspill ivaretas i de videre planarbeidene for området Nordre Akershuskai og ser fram til den videre prosess.

Vennlig hilsen 

Laila Andresen

Leder Norsk Veteranskibsklub

 

Kopi: Oslo Havn

          Oslo Maritime Kulturhavn

          Forbundet Kysten

          Norsk Forening For Fartøyvern

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 1503.46.47701
Org. nr.: NO 985 585091 MVA