Sluttrapport D/S Børøysund – Kjelereparasjon

Fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

1a-Det-ryker-igjen-fra-skorsteinen-til-Boroysund
Det ryker igjen fra skorsteinen til D/S Børøysund
1b-Boroysund-ankommer-BDF-15082017
Børøysund ankommer BDF 15/8-2017
1c-Hullene-til-stagboltene-matte-sveises-for-a-oke-godstykkelsen
Hullene til stagboltene måtte sveises for å øke godstykkelsen.
1d-Eksempel-pa-hull-til-stagbolt-for-pasveis-var-utfort
Eksempel på hull til stagbolt før påsveis var utført.
1e-Nye-stagbolter-monteres-Etter-dette-kommer-kapping-sliping-og-ikke-minst-dikking-for-a-fa-forbindelsen-tett
Nye stagbolter monteres.
1f-Alle-stagbolter-endelig-pa-plass
Alle stagbolter endelig på plass.
1g-Nytt-lokk-tilpasses-og-sveises-fast-i-toppen-av-fyrgangen
Nytt lokk tilpasses og sveises fast i toppen av fyrgangen.
1h-Ny-innfelling-tilpasses-i-topp-av-vendekammer
Ny innfelling tilpasses i topp av vendekammer.
1i-Ventiler-og-rorsystemer
Ventiler og rørsystemer.
1j-Rune-Lovlie-fra-Inspecta-pa-en-av-sine-mange-inspeksjoner-innvendig-i-kjelen
Rune Løvlie fra Inspecta, på en av sine mange inspeksjoner innvendig i kjelen.
1k-Ny-ildbrygge-til-venstre
Ny ildbrygge til venstre.
1l-Valsing-av-roykror
Valsing av røykrør.
1m-Tilpasning-av-roykror
Tilpasning av røykrør.
1n1-Her-fylles-det-vann-pa-kjelen-igjen copy
Her fylles det vann på kjelen igjen.
1o-Børøysund-forlater-Bredalsholmen
Børøysund forlater Bredalsholmen.
1p-Boroysund-og-Tug-Frier-pa-vei-til Sverige
Børøysund og Tug Frier på vei til Sverige.

Børøysund ankom Gotenius Varv i Gøteborg 6 desember etter et problemfritt slep i høvelig vær og blir dokket inn for sandblåsing av skrog, tykkelsesmåling av skrogplater samt akseltrekk og kontroll av ror mm mm.

Flere rapporter fra 5 års-klassingen vil komme, men her følger sluttrapport fra Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter om arbeidet på D/S Børøysunds kjele, datert 11. desember 2018

 

Sluttrapport D/S Børøysund – Kjelereparasjon

Innledning

I 2017 ble det klart at kjelen til D/S Børøysund ikke lenger var i den stand den skulle. Inspecta, ved Rune Løvlie inspiserte kjelen og påviste nedsenking i topp av fyrgang og ødelagte stagbolter i fremkant av kjelen.

I starten ble firmaet Halvorsen Offshore (HO) kontaktet for å gi pris på reparasjoner og Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter (BDF) ble også med på befaring. Etter hvert ble det besluttet at Børøysund skulle slepes til BDF på grunn av nærhet til HO.

Rapporten fra Inspecta påviste behov for reparasjon av fyrgangene og utskifting av noen få (6) stagbolter. I tillegg skulle røyk og stagrør byttes ut. Dette var det totale, kjente arbeidsomfanget på dette tidspunktet og det som var grunnlaget for de første estimatene som lå til grunn for arbeidet.

Børøysund ankom BDF under slep 15. august 2017. De fleste rørene i kjelen var da allerede brent av, hovedsakelig for tilkomst.

Ved BDF ble stagrør og røykrør demontert og kjelen ble rengjort innvendig. Etter hvert ble også stagbolter demontert og det ble avdekket at samtlige 106 stagbolter måtte skiftes i motsetning til de 6 som først var antatt.

I starten av prosjektet var det forutsatt at rør og ventiler var i god stand. Underveis i prosjektet ble det avdekket at flere av ventilene hadde behov for overhaling, og det ble utført mange arbeidstimer på rør, ventiler og flenser. Det viste seg også at det var asbestholdig isolasjon på noen av rørene, og arbeidet måtte da vente på sanering av asbesten.

Det har vært gjort mange reparasjoner opp gjennom tiden, og ikke alle disse har vært like vellykkede. Noen eksempler på dette er usertifisert sveising på kjelen, bruk av feil materialkvalitet på flenser og rør. Slike feil er vanskelige å finne før en kommer litt lenger i arbeidet og dette har også gjort at det har påløpt ekstra arbeid underveis i prosjektet.

Tidlig i prosjektet ble det benyttet et firma som brukte arbeidere uten tilstrekkelig kompetanse til tross for at de hadde de rette sertifikatene. Dette førte dessverre til en del ekstra arbeide da en del av dette arbeidet måtte gjøres på nytt i en senere fase av prosjektet. Dette omfattet sveising på kjelen og tilpasning av stål for innsveising i fyrgang.

Under gjennomføringen av prosjektet har hele tiden Inspecta v/Rune Løvlie fungert som tredjepart og godkjenningsmyndighet. For å kunne godkjenne kjelen i etterkant har det vært avgjørende at Inspecta har vært med på alt som har blitt utført på kjelen underveis i prosjektet. Dette har fungert bra, spesielt mot slutten av prosjektet. Inspecta har også fungert som bindeledd mot Sjøfartsdirektoratet som har fulgt prosjektet hele veien.

Det totale arbeidsomfanget har økt kraftig underveis i prosjektet og er listet opp under. Med økning i arbeidsomfang følger også økning i kostnader og dette har vært utfordrende for eierne.

DS Børøysund forlot Bredalsholmen 1. desember. Dessverre var det nødvendig med slepebåt for turen over til klassing og verftet i Gøteborg, men vi gleder oss til å se Børøysund for full steam når sesongen igjen begynner i 2019. 

 

Arbeidsomfang:

Reparasjon av topp av fyrganger. Utkapp av nedsunket del av fyrgang, tilpasning av nye plater og innsveising av disse. Sveisene ble etterpå kontrollert av tredjepart.

Reparasjon av vendekammere. I vendekammerene ble det sveist inn nye innfellinger i bunnen på grunn av store tæringer på skallet. Dette ble gjort både i sidevegg og i bunnen mot kjeleskallet. Sveisene ble etterpå kontrollert av tredjepart

Samtlige stagbolter i enden av vendekammere ble skiftet. Dette arbeidet omfattet demontering av gamle, fastrustede bolter, innsveising av nytt materiale, boring, gjenging, montering av nye bolter, kapping, sliping og dikking. Dette var en svært omfattende jobb som også ble undervurdert tidsmessig.

Bukker i topp av vendekammerene. Disse var ødelagt og måtte produseres på nytt og boltes fast. Her måtte også nye bolter til disse lages til og monteres.

Bolthullene i topp av vendekammer var ødelagt og måtte repareres. Dette ble først forsøkt med å sveise igjen, men på grunn av dårlig håndtverk (som nevnt tidligere), måtte platene kappes ut og sveises inn på nytt.

Stagrør og røykrør er skiftet ut. I forbindelse med montering er alle monteringshull brotsjet opp på ny. For stagrørene er også hullene gjenget i begge ender. Røykrør er valset på plass.

Rep av ildbrygge. Ildbryggen i styrbord vendekammer var så dårlig at det meste måtte bygges på nytt.

Fyrgangens fremkant. Her var det gjort dårlige reparasjoner tidligere i kjelens levetid, og dette måtte fuges opp og sveises på nytt.

Reparasjon rør og ventiler. Alle ventiler på og rundt kjelen har vært av og blitt trykktestet. Det samme har rørene som hører til. I tillegg har det vært avdekket noen lekkasjer i andre deler av dampsystemene, og dette har blitt reparert fortløpende.

Skummeskål, bunnblåsingsrør og fødevannsrør. Skummeskål og bunnblåsing var ute av drift ved ankomst BDF og ble laget nytt. Fødevannsrørene ble også laget på nytt og montert. Det ble også laget til en forlenger for å kunne operere skummeventilen fra akterkant av kjelen.

Systemer for fjernoperering av sikkerhetsventilen fungerte ikke optimalt og ble modifisert for å få ønsket operasjon.

Vannstandsglasset manglet system for å blåses og ble bygget opp i en utforming som var i henhold til krav fra tredjepart.

Røykopptak. Dette var sterkt korrodert og måtte repareres/lages nytt for å hindre røyk i å komme inn på kjeletoppen.

Isolering av kjele

Muring innvendig i fyrganger

Erfaringer:

Reparasjon av dampkjelen på Børøysund har vært et lærerikt prosjekt på mange områder og for alle aktører. Både eiere, Riksantikvaren, verft og dampskipsflåten har hatt nytte av prosjektet i form av nye erfaringer og kunnskap. Vi håper og tror at erfaringene er med på å øke sikkerheten om bord og rundt dampskipene i Norge samt vedlikehold og stell av kjeler og dampsystemer.

Kjelens tilstand. Vedlikehold og rutiner for dette er viktig for å bevare kjelens tilstand. Det er også avgjørende med kvalifiserte inspeksjoner for å avdekke feil og mangler i tide. Eventuelle feil må utbedres på rett måte for å unngå å påføre større skade på kjelen.

Dampsystemer generelt. Erfaringer tilsier at et tilsynelatende fungerende dampsystem med rør og ventiler også krever mye reparasjoner når en begynner å arbeide på det. På Børøysund har en liten sjekk av ventiler vokst til å bli en stor jobb med legging av nye rør og overhaling av se fleste ventilene i dampsystemet.

Kjelen som en del av et system. Man har lett for å fokusere på kjelen alene. Når en ser på totalt omfang av jobben på Børøysund, så ser en at ventiler på kjeleskallet og dampsystemet for øvrig har utgjort en stor andel av jobben. Det er viktig å se på hele dampsystemet om bord under tilstandsvurderingen for å få et rett bilde av tilstanden.

Prosjektorganisasjon. Det er viktig med en operativ prosjektorganisasjon både på eiersiden og verftssiden. Oppfølging kreves både for kommersielle og tekniske saker, og det er derfor viktig å ha personer med forskjellige egenskaper i organisasjonen.

Samarbeid mellom eier, tredjepart og verft. Det har vært litt uklart hvem som avgjør hva som skal utføres og ikke. En klar oppgavefordeling mellom tredjepart (Inspecta), eier og verft er avgjørende for å treffe rette beslutninger. Hyppig kommunikasjon mellom partene er også viktig for å unngå misforståelser og kontrollere omfang og endring av dette.

Bruk av underleverandører. Det har vært både gode og dårlige erfaringer ved bruk av underleverandører. Små, uavhengige ekspertfirmaer har gjort en god jobb med å komme inn og løse enkeltoppgaver. Her kan nevnes isolasjon, muring, sveising osv. Vi har opplevd at en større underleverandør gikk konkurs underveis i prosjektet, og dette har vært utfordrende. Samme underleverandør har igjen leid inn useriøse underleverandører som har påført prosjektet store ekstra kostnader og utsettelser. Store som små underleverandører må følges opp tett, både på faglig kvalitet, fremdrift og økonomi. Prosjektet har pågått over lang tid, og det er krevende å holde oppe trykket på underleverandører og eget personell i forhold til ferdigstillelse.

Eierskap i prosjektet. Det har vært utfordrende å skape eierskap til prosjektet hos de større underleverandørene. Kontinuerlig bruk av «bas»/formann i prosjektet er avgjørende for å opprettholde fokuset og også beholde kontinuiteten i arbeidet om bord.

Prosjektomfang, plan og økonomi. Det har vist seg at de første anslag om jobbens omfang var langt fra det reelle omfanget. Erfaringen her vil være at omfangsbeskrivelsen ikke bør fastslås for tidlig i prosjektet. Før en kan si noe om omfanget av en kjelereparasjon må kjelen åpnes, rengjøres og faktisk delvis demonteres. Dette skyldes at det er nærmest umulig å avdekke feil på stålet før man begynner demonteringen. På Børøysund opplevde vi helt til siste fasen å finne nye feil på kjelen. Planmessig er det viktig å legge en plan for jobben slik at en kan måle fremdrift, avvik og sette mål for gjennomføringen. Det er ekstremt vanskelig å fastsette en pris for en reparasjon av en kjele, på lik linje med at det er vanskelig å estimere omfanget av jobben. Derfor er det også viktig å stykke opp jobben i delprosjekter som kan prises hver for seg. Generelt virker det som at en nedbryting av prosjektet ville vært fordelaktig. 

Bredalsholmen 11/12-2018, Kjartan A. Nordby

 

Billedtekster i sin helhet:

Bilde 1: Det ryker igjen fra skorsteinen til D/S Børøysund

Bilde 2: Børøysund ankommer BDF 15/8-2017

Bilde 3: Hullene til stagboltene måtte sveises for å øke godstykkelsen. Deretter bores og gjenges før stagbolt kunne fabrikeres og monteres.

Bilde 4: Eksempel på hull til stagbolt før påsveis var utført. Her ser vi at stålet er såpass skadet at vi ikke ville fått nok styrke i gjengene til å tåle påkjenningene. 

Bilde 5: Nye stagbolter monteres. Etter dette kommer kapping, sliping og ikke minst dikking for å få forbindelsen tett. Hver stagbolt tar opp ca 8 tonn med påkjenning. Når vi tenker at det er over 100 stagbolter, så forstår man noe av påkjenningene en kjele er utsatt for. 

Bilde 6: Alle stagbolter endelig på plass.

Bilde 7: Nytt lokk tilpasses og sveises fast i toppen av fyrgangen. Innerst i fyrgangen skimtes også ny innfelling i veggen vendekammeret.

Bilde 8: Ny innfelling tilpasses i topp av vendekammer.

Bilde 9: Ventiler og rørsystemer.

Bilde 10: Rune Løvlie fra Inspecta, på en av sine mange inspeksjoner innvendig i kjelen.

Bilde 11: Ny ildbrygge til venstre.

Bilde 12: Valsing av røykrør.

Bilde 13: Tilpasning av røykrør.

Bilde 14: Her fylles det vann på kjelen igjen.

Bilde 15: Børøysund forlater Bredalsholmen.

Bilde 16: Børøysund og Tug Frier på vei til Sverige.

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA