«Børøysund» kjelereparasjonen

Arbeidet fortsetter

1a
Arbeidet er i gang
1b-forarbeid
Nede i lasterommet fjernes skott i forkant av kjelen
1c-forarbeid
1d-luft
1e-ror
Reparatør Ragnar Andenæs fra Tertittbanen fjernet rørene
1f-ror
1g-ror
1h-kjele1
1i-kjele2
1j-kjeletopp
1k-egil
1l-forarbeid
Risene tas ut
1m-forarbeid
1n-forarbeid
Ristene lagres og sikres før turen.
2a-framme-bredalsholmen
Her er «Børøysund» fremme ved Bredalsholmen, etter å ha hengt bak «Tug Frier» i 20 timer. Foto: Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
2b-ror1
Fra fyrdørken ser kjelfronten slik ut, etter at vi har åpnet styrbord luke til sotskapet. Vi ser endene på de 64 røykrørene, de fem loddrette radene til venstre er allerede brent ut. Vi kan ane en person på innsiden. Foto: Pål Gulbrandsen
2c-ror2_664x461
Fonten på ildkassa med avbrente røykrør. Øverst rytterne som stiver av toppen av ildkassa.
2d-ventiler-armaturer_664x462
Ventiler og armaturer vi ser her er demontert og er under renovering. Foto: Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
2e-luker_664x460
Luker og lukkemekanisme som bilder viser er demontert for tilgang. Foto: Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
2f-flammeavviser_572x400
Flamme avviseren vi ser her er demontert for tilgang til resten av fyrkassa og klargjort for reparasjon av øvre del av fyrgangen. Foto: Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

 

Etter ankomst Bredalsholmen 15. august har representanter for klubben hatt møte med verkstedet, og det er laget en foreløpig fremdriftsplan for det videre arbeid.

Det viktigste er å få en fullstendig status på kjeleskallet slik at endelig avgjørelse på hva som skal gjøres av nødvendige reparasjoner avklares snarest mulig. Den første rapporten om kjelens tilstand var ganske bra i forhold til tykkelse og tilstand, men det skal utføres flere undersøkelser   spesielt i bunnen av kjelen hvor det er funnet noen tæringer.

 

Artikkel fra Dampskibsposten – nr. 110 I  3/2017. Tekst: Jan Fredrik Andersen-Gott

Når en gammel dampkjele svikter, synes fremtiden mørk for skuta den sitter i. Etter mange undersøkelser og lange diskusjoner ser nå alt mye lysere ut. Kjelene på både "Børøysund" og "Hansteen" kan repareres. Arbeidene er allerede i full gang ved Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter i Kristiansand.

Vår kjære «Børøysund» ble slept fra Oslo mandag 14. august klokken åtte om morgenen, og var vel framme ved Bredalsholmen Verft i Kristiansand et døgn senere. Selv om det var temmelig ruskete vær med real stamping på største delen av turen, så gikk slepet uten problemer.

For å få tilkomst til tykkelsesmålinger av kjeleskallet var det var på forhånd kappet ut ca 80 røykrør mens båten lå ved kai i Oslo. Målingene viste utmerket godstykkelse, men noen tæringer i bunnen av vannrommet skal sjekkes nærmere på verftet etter grundig rengjøring.

Det ble holdt et oppstartsmøte mellom NVSK og verftet på Bredalsholmen 23. august for blant annet å sette opp en grov framdriftsplan og den ble slik:

Kartlegging av kjeleskallet i bunnen hvor det er en del tæringer Frist 15. september
Ferdig kartlegging av kjelens tilstand              Frist 30. september
Ferdig kjele med røykrør og armatur  Frist 15. desember
Trykktesting av kjele og armatur         Frist 1. februar
Oppstart, steam på kjelen Frist.1. mars
Det er planlagt et nytt prosjektmøte 9. oktober.

 

Under møtet ble det også utvekslet synspunkter på hva som vil være den mest hensiktsmessige metoden for innfesting av stagrørene som skal skiftes. De to aktuelle alternativene er 1: gjenging og så valsing, og 2: valsing og så sveising.  

På nåværende rør er det delvis sveiset, uten at det så langt er helt enkelt å fastslå om det er metode 2 som er brukt, eller om det er metode 1 som så ikke har holdt tett og derfor på ett eller annet tidspunkt har blitt sveiset i tillegg. Når dette i så fall er gjort er usikkert, men dersom det har vært på grunn av lekkasjer, kan det være utført ved flere anledninger.

Så vidt vi kan finne ut er det trolig utført for en god del år siden da vi ikke har noen dokumentasjon på at det har foregått utskifting eller sveising av stagrør de senere årene.

I følge firmaet Halvorsen i Flekkefjord, som skal være underleverandør på blant annet innsetting av nye rør, vil bruk av metode 1 (gjenging), koste ca 70% mer enn metode 2, da den er atskillig mer arbeids-og tidkrevende. I tillegg må det etter firmaets erfaring ofte likevel sveises i etterkant på grunn av lekkasjer ved metode 1.

Ut fra hensynet til blant annet tidsbruk og økonomi ble det sendt en forespørsel til Riksantikvaren om en faglig vurdering av et ønske å bruke metode 2, valsing og sveising. I et faglig meget vektig svar fra Riksantikvarens seksjon for fartøy og tekniske kulturminner ble det stilt flere spørsmål ved de langsiktige konsekvensene av å bruke sveising som reparasjonsmetode. Spørsmålene gjaldt både de metallurgiske forholdene i kjeleskallet i området rundt innfestingen av stagrørene og hvordan valget som blir tatt nå vil være bestemmende ved senere utskifting av rør. 

Det kom også meget klare og gode innspill mot sveising fra flere av våre egne erfarne medlemmer. NVSK har derfor tilskrevet verftet og Riksantikvaren om at NVSKs konklusjon er at rørene skal festes inn slik de ville blitt gjort da kjelen ble bygget. Det vil si gjenging/valsing/dikking, ikke sveising. Det er da heller ikke tvil om at det er den opprinnelige metoden som på beste måte vil bidra til å bevare båtens originalitet og autentisitet og dermed også det som entydig vil være i tråd med NVSKs formål og bevaring gjennom drift i et langsiktig perspektiv.

Vi venter nå spent på resultatene av den meget grundige kontrollen av kjeleskallet og håper at det ikke dukker opp noe som kan forsinke reparasjonen av skadene på fyrgangene og innsettingen av nye røyk- og stagrør.

I tillegg til jevnlige turer til verftet for prosjektmøter, vil det bli behov for at en god dugnadsgjeng reiser nedover i løpet av høsten for å montere vinterpresenningen. Det vil komme nærmere varsel i god tid om dette.  En ny dugnad for demonteringen av presenningen blir det vel hensiktsmessig å ta i forkant av oppfyringen i begynnelsen av mars.

Børøysund må også gjennom en 5-årsklassing før hun igjen kan seile trygt og med alle papir i orden. Klassearbeidet tar også flere uker og kunne ideelt sett foregått samtidig med deler av arbeidene med kjelen. Klassingen krever imidlertid dokksetting, men Bredalsholmen har ikke ledig dokkplass i løpet av hele 2018.  NVSK må derfor ganske omgående ut på leting etter et verft som har både kompetanse og plass slik at vi er ferdige og har alle sertifikatene i hånden i god tid  til sommersesongen 2018.

Når det gjelder penger til alt som skal gjøres, så har vi sendt søknader om bidrag til en lang rekke av det vi håper er glade og rause givere. Samtidig forbereder vi velbegrunnede søknader til Riksantikvaren og håper på den helt nødvendige bistanden derfra.

Oppdatering fra verftet like før trykking:

Skadede partier av fyrgangene skjæres ut og nye sveises inn. Groptæringer i kjelskall og ildkasser bøtres (slipes rene, fylles med sveis og slipes plane). Samtlige rør, både stagrør og røykrør, vil bli skiftet. Skummerør med skummetallerken, hjelpeføderør/sirkulasjonsrør og bunnblåserør blir også fornyet. Hoveddamprør til maskinen vil bli glødet.

På "Hansteen"s kjele blir fem stagbolter under ildkassen skiftet, sprekker og groptæringer i ildkasse og kjeleskallets underside bøtret. I tillegg blir de øverste rekkene av røyk- og stagrør skiftet da disse har for mye korrosjon og tæring til å kunne passere inspeksjonen.

Røykrør og stagrør

På sin vei fra fyrrista til skorsteinstoppen passerer røyken gjennom ildkassa, røykrørene, røykopptaket og skorsteinen. Det er i røykrørene hoveddelen av overføringen av varmeenergi til vannet skjer. På "Børøysund" er det 128 slike røykrør, ca 1,5 meter lange, 64 fra hver ildkasse. Disse rørene er av to typer, vanlige røykrør og stagrør, henholdsvis 47 og 17 på hver side Stagrørene skal i tillegg til å lede røyken også stive av kjelen. Rørene må derfor kunne oppta strekk. Det krever en annen type innfesting i endene enn vanlige røykrør. Det er hvordan denne innfestingen skal gjøres som har ført til diskusjoner med verft og Riksantikvar. 

 

Bildene er fra klargjøring før slep og fra Bredalsholmen

NORSK VETERANSKIBSKLUB - NVSK
Postboks 1287 Vika, 0111 Oslo
Kontor og Kaiplass: skur 28
Nordre Akershus kai, Oslo
Telefon booking: 924 47 023
web: www.nvsk.no
E-post: nvsk@nvsk.no
Bankgiro: 8998 07 36580
Org. nr.: NO 985 585091 MVA